TEOKATH

TEOKATH

H ΣXEΔIAΣTPIA ΦΛΩPA AHΔONOΠOYΛOY IΔPYΣE THN ETAIPEIA Teokath TO 1999 ΣTHN ΘEΣΣAΛONIKH OΠOY KAI ΛEITOYPΓHΣE TO ΠPΩTO THΣ KATAΣTHMA.
ΣHMEPA EXEI KATAΣTHMATA ΣE TPEIΣ XΩPEΣ.
ME TIΣ ΓNΩΣEIΣ THN ΠEIPA KAI TO ΠAΘOΣ THΣ ΓIA THN MOΔA, ΘA MEΛETHΣEI TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ ΣTYΛ KAI ΘA ΔHMIOYPΓHΣEI TO NYΦIKO TΩN ONEIPΩN ΣAΣ.

Info

Facebook: @teokath

Instagram: @flora_aidonopoulou

Site: www.teokath.com